Make your own free website on Tripod.com
Trisiklik Antidepresanlar

İmipramine ( Tofranil ), amitriptilin ( laroxyl ), nortriptilin , doxepin bu grup ilaçlardandır.
Trisiklik antidepresanlar plazma proteinlerine, doku ve hücrelere bağlanır. İlacın kan/doku oranı 1/10 - 1/30 arasında değişir. Bu nedenle trisiklik antidepresanlarda forse diürez ve dializ etkili değildir.
Klinik Bulgular : Trisiklik antidepresanların 10-20 mg/kg dozları orta-ağır toksik bulgulara, 35-50 mg/kg doz ölüme neden olur. Çocuklar erişkinlere kıyasla daha duyarlıdır. Midriasis, mukozalarda kuruluk, taşikardi, peristaltizmin azalması, mide boşalma zamanının uzaması, idrar retansiyonu gibi antikolinerjik belirtiler ilk önce ortaya çıkar. Ağır zehirlenme durumunda kardiovasküler sistemde, miyokard iletisinde depresyon, multipl fokal prematür ventriküler kontraksiyonlar ve ventriküler taşikardi görülür. Komplet dal bloğu ve kalp durması oluşabilir. EKG'de QRS kompleksi genişlemiş, Q-T uzamış, T dalgası düzleşmiş ve tersine dönmüş, ST segmenti deprese olmuştur.
Letarji, oryantasyon bozukluğu, ataksi, hallüsinasyon, koma, konvülziyon gibi nörolojik belirtiler görülür.
Semptomatik hastalar EKG monitörüne bağlanarak izlenmelidir.
TEDAVİ :
  • Hasta 12 saatten geç bile getirilse emesis veya mide lavajı yapılır.
  • Aktive edilmiş kömür verilir (50-100 g, çocuklarda 15-30 g).Semptomatik olanlarda 10-20 g her 2-6 saatte tekrarlanır. Bunu izleyerek katartik uygulanır.
  • Aritmi tedavisinde kan pH'sını 7.45-7.50 arasında tutacak şekilde NaHCO3 kullanılır. Aritmi devam ederse ve QT uzamışsa phenytoin 15 mg/kg İV (0.5 mg/kg/dakika) verilir. Düzelme olmazsa lidocaine uygulanır, propranolol de kullanılabilir.
  • Physostigmine, supraventriküler taşikardide ve hipertansiyonda çok yararlıdır. Çocuklarda 0.5 mg İV 2-3 dakikada verilir ve 2-3 kez tekrarlanır.
  • Konvülziyon varsa diazepam ile kontrol altına alınabilir.
  • Myoklonik konvülziyon ve koreoatetoz varsa physostigmine etkin olabilir.
  • Hipotansiyon norepinefrine yanıt verir.
  • Trisiklik antidepresanların yarılanma zamanı uzun ve eleminasyon hızı yavaştır. Bu nedenle uzun süre tedavi gerekebilir.